Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

20
sty  2023

Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 19.01.2023r. znak. RBiPP.6733.48.2022 na żądanie PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Rzeszowie, ul. 8-go Marca 4, 35-065 Rzeszów, działającej przez pełnomocnika Pana Macieja Serwatka, w dniu 19.01.2023r. wydano decyzję znak. RBiPP.6733.48.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN, budowa złączy kablowych SN, budowa słupów sieci napowietrznej SN, przebudowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN


Kolbuszowa 19.01.2023r.

RBiPP.6733.48.2022

 

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

Działając w oparciu o art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2000 z późn. zm.) zawiadamiam, że na żądanie PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Rzeszowie, ul. 8-go Marca 4, 35-065 Rzeszów, działającej przez pełnomocnika Pana Macieja Serwatka, w dniu 19.01.2023r. wydano decyzję znak: RBiPP.6733.48.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN, budowa złączy kablowych SN, budowa słupów sieci napowietrznej SN, przebudowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN” na części działek ozn. nr ew.: 3291/2, 3300/25, 1826/5, 1480/64, 1480/61, 1480/58, 1480/15, 1480/16, 1480/17, 1480/18, 1480/19, 1480/20, 1480/59, 1480/21, 1480/22, 1480/23, 1483, 1484, 1485, 1487, 1488, 1489/1, 1489/2, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494/3, 1494/4, 1495/3, 1495/4, 1496, 1497/1, 1497/2, 1497/3, 1193/1, 843, 850, 847, 851, 854, 855, 856, 857/1, 859/1, 860, 861, 866, 867, 868, 870, 873, 874, 898, 899, 901, 903, 905, 906, 907, 909, 918, 929, 930, 931, 932, 935, 936, 938/2, 947, 948, 949, 951, 958, 963, 967, położonych w miejscowości Widełka gmina Kolbuszowa, oraz części działek ozn. nr ew.: 1676/1, 1676/2, 1658, 1673, 1674, 1675, 1646, 2458/3, 2458/2, 2454/1, 2454/2, 2457/1, 2457/2, 2455/1, 2455/2, 2456, 51, 1702, 2544, 1701, 1703/3, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711/1, 1712, 966, 965/2, 964/4, 963, 878, 879, 880 położonych w miejscowości Przewrotne gmina Głogów Małopolski.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Referacie Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, pokój nr 25 w terminie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki