Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

24
sty  2023

Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 24.01.2023r., Burmistrz Kolbuszowej wydał odmowną decyzję o warunkach zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu, znak. RBiPP.6730.173.2021.2022, z dnia 28.12.2022r., dla inwestycji pod nazwą. Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa wiaty wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek gospodarczy na terenie inwestycji stanowiącym działki nr ewid. 133/1, 119/1 w miejscowości Kolbuszowa Górna, dla Pana Jacka Polek, działającego przez pełnomocnika Pana Piotra Chmurę


Kolbuszowa 24.01.2023r.

RBiPP.6730.2.173.2021.2022

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

Działając w oparciu o art. 10, 49, 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), zawiadamia się, że w dniu 18.01.2023r. wpłynęło odwołanie Pana Jacka Polek, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Piotra Chmura, od decyzji Burmistrza Kolbuszowej odmawiającej warunków zabudowy i zagospodarowania terenu znak: RBiPP.6730.173.2021.2022 z dnia 28.12.2022r., dla inwestycji pn.: „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa wiaty wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek gospodarczy” na terenie inwestycji stanowiącym działki nr ewid. 133/1, 119/1 w miejscowości Kolbuszowa Górna, wydanej dla Pana Jacka Polek, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Piotra Chmura.

Informuję, że odwołanie od ww. decyzji o warunkach zabudowy oraz zgromadzona dokumentacja z przeprowadzonego postepowania administracyjnego w sprawie, zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w dniu 24.01.2023r.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki