Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

01
lut  2023

Obwieszczenie zawiadamiające, w dniu 01.02.2023r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.53.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. południowej w Kolbuszowej”, na działkach ozn. nr ew.: 1166/6, 1165/2, 1165/3, 1164/20, 1164/21, 371 położonych w mieście Kolbuszowa, dla Gminy Kolbuszowa ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, reprezentowanej przez Burmistrza Kolbuszowej Jana Zubę


Kolbuszowa 01.02.2023r.

RBiPP.6733.53.2022

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

 

Działając w oparciu o art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 01.02.2023r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.53.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. południowej w Kolbuszowej”, na działkach ozn. nr ew.: 1166/6, 1165/2, 1165/3, 1164/20, 1164/21, 371 położonych w mieście Kolbuszowa, dla Gminy Kolbuszowa ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, reprezentowanej przez Burmistrza Kolbuszowej Jana Zubę.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Referacie Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, pokój nr 25 w terminie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki