Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

18
sty  2024

Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku gospodarczego” na terenie inwestycji stanowiącym część działek ozn. nr ew.: 1225/1, 1225/2 położonym w miejscowości Domatków, dla Pana Daniela Kołacz: wszczęto postępowanie administracyjne z dnia 18.12.2023 r., opracowano projekt decyzji z dnia 18.01.2024 r. Projekt decyzji o warunkach zabudowy, został przesłany do uzgodnień z: Starostą Kolbuszowskim w zakresie ochrony gruntów rolnych, Dyrektorem Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Stalowej Woli w zakresie melioracji wodnych, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kolbuszowej w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych


Kolbuszowa, dnia 18.01.2024 r.

RBiPP.6730.261.2023

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust.1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) - Urząd Miejski w Kolbuszowej zawiadamia, że w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku gospodarczego” na terenie inwestycji stanowiącym część działek ozn. nr ew.: 1225/1, 1225/2 położonym w miejscowości Domatków, dla Pana Daniela Kołacz:

  • wszczęto postępowanie administracyjne z dnia 18.12.2023 r.,
  • opracowano projekt decyzji z dnia 18.01.2024 r.

Projekt decyzji o warunkach zabudowy, został przesłany do uzgodnień z:

  • Starostą Kolbuszowskim w zakresie ochrony gruntów rolnych,
  • Dyrektorem Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Stalowej Woli w zakresie melioracji wodnych,
  • Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kolbuszowej w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych,

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. W terminie 7 dni po upływie publicznego ogłoszenia, strony postępowania administracyjnego mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów  oraz zgłoszonych żądań w Referacie Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, pokój nr 25.

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki