Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

19
sty  2024

Obwieszczenie zawiadamiające, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych i drogi wewnętrznej” na terenie złożonym z działek ozn. nr ew.: 250/5, 251/4, 248, 249/1 położonym w miejscowości Widełka, dla Pana Norberta Tylutkiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Joannę Nowak-Magda, został zebrany materiał dowodowy kończący postępowanie administracyjne


   Kolbuszowa, dnia 19.01.2024 r.

RBiPP.6730.244.2023                                       

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 10, 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) - Urząd Miejski w Kolbuszowej zawiadamia, że w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych i drogi wewnętrznej” na terenie złożonym z działek ozn. nr ew.: 250/5, 251/4, 248, 249/1 położonym w miejscowości Widełka, dla Pana Norberta Tylutkiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Joannę Nowak-Magda, został zebrany materiał dowodowy kończący postępowanie administracyjne.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 7 dni po upływie publicznego ogłoszenia, strony postępowania administracyjnego mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Referacie Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21,
pokój nr 25.

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki