Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

19
gru  2022

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolbuszowa


Kolbuszowa, 19 grudnia 2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Kolbuszowej

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolbuszowa

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz uchwały nr XXIX/340/2021 z dnia 28 stycznia  2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolbuszowa,  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolbuszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach  od 28 grudnia  2022 roku do 20 stycznia 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, przy ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 25 oraz o publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej (https://bip.kolbuszowa.pl/).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 stycznia 2023 r. o godzinie  12ºº w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie Studium oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Kolbuszowej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lutego  2023 r.:

  • pocztą na adres: Urząd Miejski w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa,
  • ustnie do protokołu w pokoju nr 25, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, w godzinach pracy urzędu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: um@ekolbuszowa.pl lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP:  /dx1vjf839g/skrytka

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej,  adres  oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Kolbuszowej. Uwagi złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Kolbuszowej danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Burmistrz Kolbuszowej, z siedzibą przy ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, z którym można skontaktować się pisemnie na adres siedziby, poprzez e-mail: burmistrz@ekolbuszowa.pl  lub telefonicznie pod nr tel. 17/2271333 (wew. 252).

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  rodo@ekolbuszowa.pl, pisemnie na adres: ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa lub telefonicznie pod nr tel. 17/2271333 (wew. 502).

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki