Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

23
sty  2023

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 23 stycznia 2023 r., znak. OŚiGW.6220.2.18.2022 o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW oraz magazynów energii o mocy do 0,2 GW wraz z infrastrukturą towarzyszącą Kolbuszowa M1


Kolbuszowa, 23.01.2023 r.

OŚiGW.6220.2.18.2022

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 poz.1029 t.j) – zwanej dalej ustawą ooś oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 poz. 2000 t.j.), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW oraz magazynów energii o mocy do 0,2 GW wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,,Kolbuszowa M1”

 

Burmistrz Kolbuszowej zawiadamia Strony postępowania

 

że w dniu 20 stycznia 2023 r. zostało wydane postanowienie dotyczące zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią ww. postanowienia Strony postępowania mogą zapoznać się w referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Piłsudskiego 6-10, 36–100 Kolbuszowa w godzinach urzędowania, tj. pon.: 800 – 1600, wt. – pt.: 730 – 1530.

Liczba stron w niniejszym postępowaniu przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, stosuje się przepis art. 49 ustawy k.p.a. – niniejsze Obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.bip.kolbuszowa.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Piłsudskiego 6-10, 36–100 Kolbuszowa.

Zgodnie z art. 49 ustawy k.p.a. zawiadomienie uważa się za doręczone wszystkim stronom niniejszego postępowania po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki