Orzeł RP - BIP JO
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
Kolbuszowa BIP JO
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

18
sty  2024

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 15 stycznia 2024 r., znak: WOOŚ.421.10.2023.BL.12 o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli opinii o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji w sprawie zmiany na użytek rolny lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na działce nr ewid. 555/3 w miejscowości Świerczów, gmina Kolbuszowa


                Rzeszów, dnia 15 stycznia 2024 r.

    

WOOŚ.421.10.2023.BL.12

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775, ze zm.) – dalej „Kpa” w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 poz. 1094, ze zm.) – dalej „uooś”

zawiadamiam strony postępowania

  • o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie na użytek rolny – lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa – w obszarze 0,5371 ha na działce ewid. nr 555/3, położonej w Świerczowie, gmina Kolbuszowa, powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie (obręb 0001 Świerczów) oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,
  • o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli opinii z dnia 05.01.2024 r. znak: RZ.ZZŚ.4.4901.249.2023.AT, w której stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania.

Decyzja kończąca postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 41 w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach 9 – 14 po uprzednim umówieniu wizyty: telefonicznym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub poczty tradycyjnej.

Obwieszczenie nastąpiło w dniach: od 18.01.2024 r. do 31.01.2024 r.

Sprawę prowadzi: Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko

Telefon kontaktowy: (017) 785 00 44, wew. 441

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

(-)

Wojciech Wdowik

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Lokalizacje jednostek

marker wskazujący punkt na mapieUrząd Gminy
marker wskazujący punkt na mapieSzkoły
marker wskazujący punkt na mapiePrzedszkola
marker wskazujący punkt na mapieInne jednostki

Ważne linki